جايگاه مديريت طرح درآژانس فضائي ناسا

در آژانس فضايي ناسا فرآيند برنامه ريزي استراتژيك به همسويي و هماهنگي سطوج مختلف برنامه ريزي شامل سطح شركت، مراكز، طرحها و در سطح كاركنان مي‌گردد.

 

 

شكل 1: عناصر مديريت استراتژيك در ناسا

برنامه ريزي‌ها در ناسا براساس برنامه ريزي استراتژيك تدوين شده در سطوح مختلف (شكل1) صورت مي‌گيرد. در اين راستا در ساختار آژانس انجمن‌هايي ايجاد گرديده كه نقش مؤثري در هدايت و راهبري عملكرد آژانس دارند. ساختار مديريت سطح آژانس و سطح شركت ناسا به صورت زير مي‌باشد:

  • انجمن مديريت طرح

انجمن مديريت طرح آمادگي طرحها در تدوين حركت كردن براي اجرا بر اساس معيارهاي به كار گرفته شده از طريق فرايندهاي مصوب را بررسي مي­كند. انجمن مديريت طرح همچنين اجراي طرحها و پروژه­هاي انتخاب شده در سطح شركت را به طوريكه در قالب موافقت نامه تعهدات طرح و همچنين خواسته­هاي انجمن سرمايه­گذاري اقتصادي باشد را مورد ارزيابي قرار مي­دهد. ارزيابي و نظارت بر بعضي از طرحها ممكن است به انجمن مديريت طرح در سطح مركز واگذار گردد. فرايند ارزيابي رسمي انجمن مديريت طرح، هزينه­، برنامه زماني، محتواي فني و تكنيكي، عملكرد و اطمينان و امنيت را براي كسب اطمينان از دستيابي به اهداف و تعهدات برنامه­ريزي شده ناسا مورد ارزيابي قرار مي­دهد. جايگاه انجمن مديريت طرح در ساختار ناسا در شكل زير نشان داده شده است.

شكل 2: ساختار آژانس ناسا

  • انجمن سرمايه گذاري اقتصادي[1]

اين انجمن به موضوعات سياست و سرمايه گذاريهاي اقتصادي در سطح آژانس رسيدگي مي كند. اين شامل موازنه كردن سرمايه گذاري طرحهاي سطح شركت، سرمايه گذاري به تكنولوژي و سرمايه گذاري­هاي سازماني مي باشد.

انجمن سرمايه گذاري اقتصادي از چشم انداز آژانس براي همه سرمايه گذاريهاي بلندمدت شركت در راستاي دستيابي به طرحهاي اجرايي استراتژيك سطح شركت اطمينان حاصل مي­كند. اين سرمايه گذاريها شامل موارد زير مي­باشد:

– تسهيل سازي

– مديريت محيطي

– فناوري اطلاعات

– علوم

– تكنولوژي

– منابع انساني

– بهداشت و سلامت شغلي

– ديگر سرمايه گذاريها

ديگر انجمن­هاي موجود و فعال آژانس فضايي ناسا عبارتند از:

– انجمن علوم

– انجمن هدايت تكنولوژي

– انجمن مديريت مهندسي

– انجمن عملياتهاي فضايي

– انجمن حمل و نقل فضايي

– انجمن سرمايه گذاري فناوري اطلاعات – انجمن امنيت تكنولوژي اطلاعات

– انجمن كارمندان اداري

مراكز ناسا براي امنيت و سلامت حرفه اي كاركنان و همچنين در مورد صحت اجراي برنامه­هاي آژانس، طرحها و فعاليتهاي استراتژيك در سطح شركت مسئوليت دارند. مراكز تعالي و ماموريت اصلي دو مفهوم در مديريت ناسا مي­باشند. رهبران مراكز ناسا در ارتباط با مديريت طرحها و اجراي آنها مسئول هستند. آنها اينكه چگونه طرحهاي شركت و خدمات مركزي مي­توانند اجرا شوند را تعيين مي­كنند. رهبران مراكز ، مديريت موسسه (از لحاظ ظرفيت و امكانات بهبود و نگهداري آن)، مديريت منابع چند شركتي، هدايت اجراي عملياتي و فعاليتهاي خدمات مركزي، سياستهاي عمليات سطح آژانس و استراتژيك سطح شركت برعهده دارد.

در همكاري با دفاتر عملياتي، سطح آژانس، رهبران اصلي، عملكرد مراكز را از طريق خود ارزيابي، ISO 9000 ، اندازه‌گيري عملكرد يا ديگر خواسته­هاي تعريف شده مورد ارزيابي قرار مي­دهند.

رهبران اصلي به عنوان اعضاي همزمان انجمن مديريت عالي و به عنوان رهبران مراكز مربوط به خودشان فعاليت مي­كنند. در نقش اخير، آنها مسئوليت مديريت در حوزه­هاي زير را بر عهده دارند: مديريت طرح ( تعيين چگونگي انجام طرحها)، زير ساختهاي سازماني (نگهداري و ارتقاي نيروي انساني و منابع فيزكي) و اطمينان حاصل كردن از توانائيها و استعدادهاي آژانس براي حركت در مسير تعيين شده توسط مراكز تعالي.

براي هر طرح كه در ناسا تعريف مي­شود بيش از يك مركز به عنوان مركز رهبري درگير مي­شوند. مركز هدايت طرح ناسا بوسيله رئيس شركت انتخاب مي­شود و بوسيله آن تائيد مي­شود. در واگذاري اين قبيل موارد، رئوساي شركت ماموريت و مسئوليتهاي تعالي مراكز را مورد بررسي قرار مي­دهند. رهبران مراكز مسئول و اختيار كامل طرحها را برعهده دارند. آنها به صورت كامل مسئول كسب اطمينان از مديريت مناسب طرحها بر اساس برنامه زمان بندي شده، رعايت بودجه مورد نظر، خواسته­هاي فني و رعايت استانداردهاي اجرائي پروژه­ها مي‌باشند.

مدير طرح از اجراي كاراي هزينه­اي و ضروريات طرح، سازگاري آن با استانداردهاي ايمني و حركت آن در مسير ماموريت­ها، اهداف و توانائيهاي تعيين شده توسط مراكز تعالي، مسئول مي­باشند. مديران طرح بوسيله رهبر مركز تعيين مي­شوند و به آنها گزارش مي­دهند. در مواردي كه يك طرح مشتمل بر چند پروژه است، هر پروژه بوسيله يك مدير پروژه مديريت مي­شود و آن به مدير طرح گزارش مي­دهد.

مدل عمومي براي نقشها و مسئوليتهاي مديريت طرح استراتژيك سطح شركت در شكل زير نشان داده شده است.

جدول 1: نقشها و مسئوليتهاي مديريت طرح سطح شركت

نقشها و مسئوليت­هااستراتژيبرنامه ريزي اجرااجرا و ارزيابي
رئيس سطح شركت·         بهبود استراتژي سطح شركت

·         وجه مشترك مشتريان

·         خواسته هاي استقرار طرح (قابل اندازه‌گيري)

·         مشاور خارجي

·         استراتژي سرمايه گذاري بلند مدت

·         قاعده مند كردن و فرموله كردن طرحها

·         فعاليت­هاي هماهنگ در سطح شركت

·         ادغام طرحها در سطح شركت

·         انتخاب پروژه­ها و رهبر مراكز

·         تصويب برنامه­هاي اجرا

·          ارزشيابي مطلوبيت و عملكرد در مقابل خواسته­هاي طرح و توقعات مشتريان
رهبر مركز·         ادغام استراتژيها با استعدادها و تواناييهاي سازماني

·         مراكز بهبود استراتژيهاي تعالي

·         ادغام منابع سازماني با نياز طرحها

·         بهبود برنامه­هاي اجرا ( كليه مراكز)

·         هماهنگي فعاليتها در سطح مركز

·         انتخاب مدير طرح

·         اطمينان از مطلوبيت براي استانداردها / سياست ها

·         حمايت دو جانبه براي كيفيت و ارزشيابي مستقل

مدير طرح·         ادارات پشتيباني فرموله كردن

·         برنامه ريزي امكان پذيري دستيابي به اهداف

·         برنامه ريزي مديريت طرح

·         بهبود نيازهاي منابع طرح

·         استقرار خواسته­هاي پروژه و ارزيابي عملكرد

·         موازنه بين خواسته­ها و منابع

·         اجراي طرحها

·         تخصيص بودجه براي پروژه‌ها

·         اشتباهات پروژه ها

·         گزارش وضعيت

·         كنترل تغييرات طرح

مدير پروژه·         پيشنهادهاي ويژه بهبود

·         نوآوري

·         ارزشيابي آمادگي تكنولوژي

·         گزينه هاي بهبود

·         استقرار قراردادها و موافقت نامه­هاي پشتيباني

·         اجراي پروژه­ها

·         اداره كردن قراردادها

·         مديريت كردن وظايف پشتيباني

·         گزارش عملكرد

 

 

کلمات کلیدی:

 

[1] (CIC)

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *