سید مهرداد جعفری

مهندسی صنایع حوزه های تخصصی: مدیریت طرح، مدیریت پروژه، مدیریت دارایی و سرمایه گذاری بیشتر بخوانید: فرشید بلوری آرام رحیمی محمد جواد قربانی مسلم علی محمد لو حمید رضا یزدانی شهریار عزیزی

شهریار عزیزی

  دکتری مدیریت، گرایش بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی حوزه های تخصصی: تحول دیجیتال، بازاریابی و فروش، برنامه ریزی راهبردی بیشتر بخوانید: فرشید بلوری آرام رحیمی محمد جواد قربانی مسلم علی محمد لو حمید رضا یزدانی سید مهرداد جعفری

حمید رضا یزدانی

  دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، عضو هیات علمی گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران حوزه های تخصصی: مدیریت منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی راهبردی، تعالی سازمانی بیشتر بخوانید: فرشید بلوری آرام رحیمی محمد جواد قربانی مسلم علی محمد لو شهریار عزیزی سید مهرداد جعفری

مسلم علی محمد لو

دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شیراز حوزه های تخصصی:مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار، ساختار سازمانی، ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی راهبردی، تعالی سازمانی، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و فازی، مدیریت بهره وری بیشتر بخوانید: فرشید بلوری آرام رحیمی محمد جواد قربانی حمید رضا یزدانی […]

محمد جواد قربانی

  دکتری مدیریت منابع انسانی حوزه های تخصصی: قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیریت منابع انسانی، مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار، ساختار سازمانی، برنامه ریزی راهبردی بیشتر بخوانید: فرشید بلوری آرام رحیمی مسلم علی محمد لو حمید رضا یزدانی شهریار عزیزی سید مهرداد جعفری

آرام رحیمی

مهندسی صنایع و اقتصاد انرژی حوزه های تخصصی: مدیریت طرح، مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت، امکان سنجی بیشتر بخوانید: فرشید بلوری محمد جواد قربانی مسلم علی محمد لو حمید رضا یزدانی شهریار عزیزی سید مهرداد جعفری

فرشید بلوری

  متخصص اجرایي در حوزه برندینگ، بازاریابی و مالی به ویژه در صنعت بانکي، مالي و پرداخت بیشتر بخوانید: آرام رحیمی محمد جواد قربانی مسلم علی محمد لو حمید رضا یزدانی شهریار عزیزی سید مهرداد جعفری